Br.159 – Konvencija o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom


http://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2003_06_11_96.html

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Matice hrvatskih sindikata.