Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja


http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_143_3074.html

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Matice hrvatskih sindikata.