Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike


http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_08_104_2352.html

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Matice hrvatskih sindikata.