Br.19 – Konvencija o jednakom tretmanu stranih i domaćih radnika u odnosu na odštete za nesreće na radu


http://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2003_06_11_97.html

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Matice hrvatskih sindikata.