Br.102 – Konvencija o najnižim standardima socijalne sigurnosti


http://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2002_01_1_10.html

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Matice hrvatskih sindikata.