Br.98 – Konvencija o primjeni načela prava na organiziranje i kolektivnog pregovaranja


http://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2000_02_3_23.html

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Matice hrvatskih sindikata.