Br.106 – Konvencija o tjednom odmoru u trgovini i uredima


http://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2002_02_3_23.html

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Matice hrvatskih sindikata.