Br.135 – Konvencija o zaštiti predstavnika radnika u poduzeću i pogodnostima koje bi im trebalo osigurati


http://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2000_04_5_53.html

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Matice hrvatskih sindikata.