Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama


http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_12_141_3004.html

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Matice hrvatskih sindikata.